Skupština organizacije

Skupština organizacije je najviši organ. Sastoji se od svih članova organizacije.

Skupština organizacije snosi odgovornost za politiku i finansijska pitanja organizacije.

Skupština bira članove odbora direktora organizacije, kao i usvaja godišnje izveštaje o aktivnostima organizacije i godišnje finansijske izveštaje.

Skupština Organizacije može delegirati bilo koju odgovornost Odboru direktora ili bilo kog drugog organa ili zaposlenog u organizaciji, odlukom većine svojih članova.

SEDNICE SKUPSTINE ORGANIZACIJE

Skupština organizacije se sastaje najmanje jednom godišnje na Godišnjoj generalnoj sednici (GGS) na kojoj se procenjuju i odobravaju sredstva, obaveze, prihodi i troškovi programa za naredne godine.

Skupština organizacije može takođe održati i vanredne  generalne sednice sastanke (VGS) na zahtev polovine članova ili upravni odbor.

Pismeno obaveštenje o GSS i VGS, uključujući datum i mesto sastanka, zajedno sa dnevnim redom sastanka će biti distribuirano svim članovima organizacije najmanje sedam dana pre sastanka.

Abonohu per Newsletter

Male
Fmale
Kontakt

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org