OBUKA VOZAČA

Ove obuke vozača se pružaju u koledžu „Tempulli“, a neki su i sa Privredne Komore Kosova.

ISPOD SU NEKI PROGRAMI STRUČNE OBUKE  (TRENINZI) KOJI SU SE ODVIJALI,  ODVIJAJU SE I BIĆE ODVIJANI U OKVIRU CSU-A (CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE):

– Program za instruktore vožnje za sve kategorije vožnje

– Program obuke za ispitivača za sve kategorije vožnje

– Programi obuke – seminari za licencirane instruktora vožnje, administrativno osoblje i predavača u auto-školama

– Programi obuke i testiranje stručnih veština inspektora za tehnički pregled vozila

– Programi obuke za stručno usavršavanje svih prevoznih operatera (CPC-M) i vozača u domaćem i međunarodnom prevozu ljudi i robe (CPC-D)

– Programi obuke za stručno usavršavanje za vozače- manipulante opasnih materija (ADR);

– Program obuke za digitalne tahografe (TACHO)

Stručni programi su akreditovani od strane Agencije za Akreditaciju Kosova (AAK) i licencirane od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju (MONT)

Stručni programi su akreditovani i od strane CILT i IRU Akademije i odvijaju se na osnovu sporazuma sa Ministarstvom za transport, poštu i telekomunikaciju (MTPT ), sada Ministarstvo za infrastrukturu (MI).

CPC – (P) UPRAVNIK

PROGRAM ZA STRUČNU NADLEŽNOST ZA UPRAVNIKA OPERATERA PREVOZA/CPM

Obuke se odvijaju na osnovu programa IRU Akademije i na osnovu Administrativnog Uputstva br. 2006 /15, MTPT.

PROGRAMI OBUKE SE OSNIVAJU NA OSNOVU:

Direktive EU/2003/59 -Evropskog Parlamenta i Saveta Evrope

Zakona o drumskom prevozu br. 2004/1

Administrativnog Uputstva 2006/15

SVRHA OBUKE

Nastavne obuke na osnovu programa IRU Akademije su prilagođeni praktičnim potrebama kompanija drumskog prevoza i njihovih vozača, pripremajući ih za sve zahtevnijem tržištu u skladu sa propisima na snazi. Materijali za kurseve su izrađeni za interaktivnu nastavu za osobe koje su obuhvaćene u domaćem i međunarodnom prevozu robe i putnika.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

– Aplikacija

– Lekarsko uverenje

– Lična karta ili pasoš

– Vozačka dozvola za određenu kategoriju

TRAJANJE KURSEVA

a) Za domaći prevoz putnika – 18 dana

b) Za međunarodni prevoz putnika – 14 dana

c) Za domaći prevoz robe- 18 dana

d) Za međunarodni prevoz robe – 17 dana

PROCENA REZULTATA UČENJA – ISPITI

Svi kandidati koji uspešno završe teorijska predavanja i praktične vežbe iz prevoza robe i putnika moraju da se podležu pismenom ispitu ispred stručne komisije Ministarstva infrastrukture.

PREDMETI I SADRŽAJ OBUKE

Znanje koje treba uzeti u obzir za zvanično priznavanje stručnosti treba da budu pokriveni predmetima za drumski prevoz robe, odnosno drumskom prevozu putnika.

– Građansko Pravo

– Trgovinsko pravo

– Pravo na rad i socijalnu sigurnost

– Fiskalni zakon

– Poslovno i finansijsko upravljanje kompanije

– Pristup tržištu

– Standardi i tehnički aspekti

– Bezbednost na putu

CPC-(D) VOZAČ

PROGRAM STRUČNOSTI ZA VOZAČA / CPC- D

OVAJ PROGRAM JE ZA:

vozača za prevoz robe

vozača za prevoz putnika

PROGRAMI OBUKE SE OSNIVAJU NA OSNOVU:

Direktive EU/2003/59 – Evropskog Parlamenta i Saveta Evrope

Zakona o drumskom prevozu br. 2004/1

Administrativnog Uputstva 2006/15

SVRHA OBUKE

Nastavne obuke na osnovu programa IRU Akademije su prilagođeni praktičnim potrebama kompanija drumskog prevoza i njihovih vozača, pripremajući ih za sve zahtevnijem tržište u skladu sa propisima na snazi. Materijali za kurseve su izrađeni za interaktivnu nastavu za osobe koje su obuhvaćene u domaćem i međunarodnom prevozu robe i putnika.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OBUKU VOZAČA:

– Aplikacija

– Lekarsko uverenje

– Lična karta ili pasoš

– Vozačka dozvola za određenu kategoriju

– Uplatnica

PROCENA REZULTATA UČENJA – ISPITI

Svi kandidati koji uspešno završe teorijska predavanja i praktične vežbe iz prevoza robe i putnika moraju da se podležu pismenom ispitu ispred stručne komisije Ministarstva infrastrukture.

KURS ZA OBUKU VOZAČA

Pismeni ispit se sastoji od dva testa:

Pismena pitanja koja se sastoje bilo sa pitanjima rešenjem (odgovorom), više stručna pitanja (svaka sa četiri moguća odgovora), pitanja koja zahtevaju direktne odgovore ili kombinaciju ova dva sistema.

Pismene vežbe/studije  slučaja (događaj)

Kandidat/kandidatkinja treba da dokaže da je stekao/stekla dovoljno znanja i položiće ako daje 70% tačnih odgovora.

SADRŽAJ OBUKE ZA VOZAČA

Znanje koje treba uzeti u obzir za zvanično priznavanje stručnosti treba da budu pokriveno predmetima za drumski prevoz robe, odnosno drumski prevoz putnika.

– Opšta saobraćajna pravila

– Opasnost zbog nepravilnih radnji na saobraćaju

– Umor i trajanje upravljanja

– Opšta znanja u oblasti prevoza i upravljanja

– Upoznavanje sa merama koje treba preduzeti u slučaju incidenata

– Opšte geografsko znanje za korišćenje geografskih karti

– Poznavanje relevantnih dokumenata, sredstava i putnika, opisanih za prevoz putnika unutar zemlje i za prelaz granice.

ADR

Program za polaganje ispita za upravljača i manipulanta opasnih materija ADR

Obuka se odvija na osnovu IRU Akademije i na osnovu administrativnih uputstava MTPZ br. 2005/3 i 2006/11.

PROGRAMI OBUKE SE OSNIVAJU NA OSNOVU:

– Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju (ADR) Tom I i II.

– Zakona 2004 / 6 o Prevozu opasnih materija.

-Programa IRU Akademije, ADR Kursa za vozače koji prevoze pakovane i nepakovane opasne materije.

SVRHA OBUKE

Nastavne obuke na osnovu programa IRU Akademije su prilagođeni praktičnim potrebama kompanija drumskog prevoza i njihovih vozača, pripremajući ih za sve zahtevnijem tržištu u skladu sa propisima na snazi. Materijali za kurseve su ažurirani sa najnovijom verzijom Sporazuma ADR.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS KURSA:

– Aplikacija;

– Fotokopija lične karte ili pasoša;

– Kopija vozačke dozvole za određenu kategoriju;

– Uplatnica (za praćenje kursa);

– Uplatnica na račun Ministarstva za infrastrukturu (za ispit).

TRAJANJE KURSEVA

– Početni kurs sadrži 18 nastavnih jedinica;

– Specijalni kurs za prevoz cisternom sadrži 12 nastavnih jedinica,

– Specijalni kurs za prevoz supstanci i artikala prema Klasi 1,  sadrži 8 nastavnih jedinica;

– Specijalni kurs za prevoz radioaktivnog materijala prema Klasi 7, sadrži 8 nastavnih jedinica;

– Kurs obuhvata 8 sati dodatne obuke;

– Dodatni kurs sadrži 8 časova obuke.

PROCENA REZULTATA UČENJA – ISPITI

Svi kandidati koji uspešno završe teorijska predavanja i praktične vežbe iz prevoza robe i rukovanja opasnim materijama moraju da se podležu pismenom ispitu ispred stručne komisije Ministarstva infrastrukture.

Samo osobama starijim od 18 godina je dozvoljeno da rade sa opasnim materijama i koji su stručno kvalifikovani.

Samo licima starijim preko 21 godina je dozvoljeno da obavljaju prevoz robe i opasnih materija, pod uslovom da imaju dozvolu za odgovarajuću kategoriju vožnje i kurseve – stručne ispite.

KLASIFIKACIJA OPASNE ROBE

Opasna roba prema ADR se klasifikuje na sledeći način:

Klasa 1: Eksplozivne supstance i artikli

Klasa 2: Gasovi

Klasa 3: Tečne zapaljive materije

Klasa 4.1: Čvrste zapaljive materije, samo-reaktivne supstance i neosetljivi čvrsti eksplozivi

Klasa 4.2: Lako zapaljive supstance

Klasa 4.3: Supstance koje u dodiru sa vodom stvaraju lako zapaljive gasove

Klasa 5.1: Oksidirajuće supstance

Klasa 5.2: Organski peroksidi

Klasa 6.1: Toksične supstance

Klasa 6.2: Infektivne supstance

Klasa 7: Radioaktivne materije

Klasa 8: Korozivne supstance

Klasa 9: Supstance i druge opasne materije

VRSTE KURSEVA

– Početni kurs,

– Specijalni kurs za prevoz cisterne,

– Specijalni kurs za prevoz supstanci i artikala prema Klasi 1,

– Specijalni kurs za prevoz radioaktivnog materijala prema Klasi 7,

– Dodatni kurs.

OSOBE KOJE SU UKLJUČENE U PREVOZ OPASNIH MATERIJA

– Vozači,

– Osobe koje učestvuju u pripremi prevoza (upravnici- menadžeri zaduženi za prijem i  prosleđivanje  tereta),

– Zaposleni u preduzećima za prevoz robe-špediteri,

– Osobe koje su svojim prevoznim vozilima direktno uključene u utovar i istovar robe,

– Osobe koje rade u manipulaciji opasnim materijama u tehnološkom procesu,

– Osobe koje direktno koriste opasne materije u svom svakodnevnom radu,

– Osobe koje obavljaju horizontalni i vertikalni prevoz opasnih materija (samohodni kamion, dizalice (kranovi), ručni viljuškari i hidraulici, kola (kolica) i druga oprema).

ŠTA POSLE POLAGANJA ISPITA

Kandidatu koji položi ispit za upravljanje vozilom sa opasnom robom se izdaje ADR sertifikat, dok kandidatu koji je obučen za manipulanta za rukovanje opasnom robom izdaje se potvrda za manipulaciju opasnom robom.

Sertifikat za upravljanje vozilom sa opasnom  robom  i potvrda za manipulaciju opasnom robom izdaju se na svim zvaničnim jezicima na Kosovu i imaju rok važenja od 5 godina.

Nakon isteka važnosti sertifikata za upravljanje opasnim materijama i potvrde za manipulanta opasnom robom, ti nosioci moraju da podležu obuku za kvalifikaciju radi iskazivanja tih sposobnosti.

Ministarstvo infrastrukture će organizovati stručni ispit za nastavak ovih dokumenata.

Ministarstvo infrastrukture za produženje tih dokumenata može oslobodi kandidata iz polaganja stručnog ispita, ako kandidat dokaže da je od vremena dobijanja sertifikata ili potvrde radio neprekidno više od polovine radnog vremena na prevozu opasne robe.

Proveru ispunjenosti uslova iz stava 2 ovog člana izdaje kompanija ili pravno lice, gde se dokazuje da je u poslednjih pet (5) godina kandidat imao radni odnos.

TAHO

PROGRAM ZA DIGITALNI TAHOGRAF

Vožnja i vreme odmora

Obuka se odvija na osnovu IRU Akademije i na osnovu novog zakona o drumskom prevozu.

Programi obuke se osnivaju na osnovu:

Programa IRU Akademije, za analogni i digitalni tahograf.

Evropskog sporazuma o radu vozila uključenih u međunarodnom drumskom prevozu (Sporazum AETR).

Novog zakona o drumskom prevozu.

Uredbe EU 3821/85/EC i 2135/98/EC (o opremi za snimanje u drumskom prevozu).

Uredbe EU EC/561/2006 (pravila vožnje i ostali period odmora).

SVRHA OBUKE

Nedavni događaji na međunarodnim ugovorima i evropskim propisima o vremenu vožnje i odmora imaju značajan uticaj na operacije drumskog prevoza i logistike. Nove tehnologije, kao što su digitalni tahograf igraju ključnu ulogu u bezbednosti saobraćaja na putevima tako što čini njihovo održivo obavljanje i korišćenje nakon stručne obuke. Propisi i tehničke karakteristike tahografa našli su pravu i sve složeniju upotrebu.

Program IRU Akademije za tahograf obezbeđuje da vozači i upravnici znaju kako da se pravilno koristi, sve osobine tahografa, korišćenje memorijske kartice, snimanje, štampanje i problemi sa pogrešnim porukama, potpuno u skladu sa pravilima vožnje i ostali period odmora.

Abonohu për më të rejat nga ne!
-
Subscribe for our latest news!