Zhdoganimi i veturave

 

Zhdoganimi i veturave sipas vendimit të ri – akciza e re 
Qeveria e Kosovës ka miratuar ndryshimet në ligjin e akcizës i cili ka filluar të implementohet 
nga 1 korrik 2011. 
Kurse normat e taksës Doganore (10%) dhe TVSH-ës (16%) mbesin të njëjta dhe aplikohen në 
vlerën e automjetit. Vlera e automjetit (përveç atyre të reja)përcaktohet nga Dogana e Kosovës 
përmes katalogëve ndërkombëtar mbi amortizimin dhe vlerat e automjeteve. 

SHEMBULL 
Automjeti 12 vjet i vjetër që ka kubik të motori deri në 2000cc i vlerësuar me 2500 euro vlerë 
kalkulohet si në vijim: 

2500 x 10 % = 250 (taksa doganore) 
+ 1000 (akciza) 
+ (2500+250+1000) x 16% = 600 (TVSH-ja) 
Totali i taksave = 1850 €

Vjetërsia

Deri në 2000 cc

2001cc-3000cc

Mbi 3001

0 vite

0 €

500 €

500 €

8 vite

500 €

500 €

1000 €

9 vite

700 €

700 €

1500 €

10 vite

800 €

900 €

1800 €

11 vite

900 €

1100 €

2100 €

12 vite

1000 €

1300 €

2400 €

13 vite

1100 €

1500 €

2700 €

(theksime nga ueb faqja zyrtare e Doganave të Kosovës www.dogana.rks-gov.net)

Abonohu per Newsletter

M
F
Kontakti

AMRKS

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org