Saobraćajna pravila

Saobraćajna pravila na Kosovu su definisana Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima (02/L-70). Ovaj zakon obavezuje sve učesnike u saobraćaju da se ponašaju u skladu sa odredbama (pravilima) saobraćaja i saobraćajnih znakova koja se nalaze na putevima, i znacima, naredbama koje daju ovlašćena lica.

Ovaj zakon definiše uzajamne glavne osnove međusobnih odnosa i stavova učesnika, kao i drugih subjekata u drumskom saobraćaju, osnovni uslovi koje treba da ispunjavaju  putevi  u pogledu razvoja sistema drumskog saobraćaja, sistema saobraćajnih znakova, i znakovi koje daju ovlašćena službena lica u slučaju udesa u drumskom saobraćaju, pripremanje kandidata za vozača, polaganje vozačkog ispita i uslova za sticanje prava na upravljanje vozilom, vučnog vozila, oprema i pribor koju moraju imati vozila, dimenzije, ukupna masa, i osovinskog opterećenje vozila, kao i uslovi koje treba da ispuni saobraćajno vozilo.

Ulica označava bilo koji javni put i  put koji nije klasifikovan,  na kojem se odvija saobraćaj!

Trotoar je posebno uređena površinu za kretanje pešaka, koja nije u nivou sa ulicom/putem ili je odvojen od ulice/puta na drugi neki način;

Obeležen pešački prelaz podrazumeva površinu kolovoza namenjenu za prelaženje pešaka preko navedenog prelaza obeleženog odgovarajućim znacima.

Zastoj označava  svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju od tri minuta, osim prekida do kojeg dolazi kada se  postupa u skladu sa znakom ili propisom kojim se uređuju saobraćaj;

Parking je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju više od tri minuta, osim prekida do kojeg dolazi kada se  postupa u skladu sa znakom ili propisom kojim se uređuju saobraćaj

Abonohu per Newsletter

Male
Fmale
Kontakt

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org