Registacija vozila

Registraciju motornih vozila vrši center za registracijju vozila unutar Agencije za Civilnu. Registraciju na osnovu mesta prebivališta ili boravaka vlasnika .

ZA  REGISTRACIJU MOTORNIH VOZILA POTREBNI SU SLEDECI DOKUMENTI:

- Dokaz o vlasništvu nad motornim vozilom

- Fakturu proizvođača – prodavca motornog vozila

- Originalan dokumenat  iz odnosne države

- Ispravu izdatu od strane kosovskih organa

- Polisa osiguranja koja ne treba da bude starija od petnaest (15) dana od dana izdavanja

- Jedinstveni carinski dokumenat, i u posebnim slučajevima i carinsko rešenje

- Dokaz o uplati takse

- Dokaz o uplati putne takse za motorna vozila

Sertifikat tehničke kontrole za vozilo izdato od licenciranog subjekta od  strane  nadležnog  organa  koje  ne treba da bude starija od petnaest (15) dana od dana izdavanja

Nova vozila koja učestvuju na drumskom saobraćaju će biti podvrgnuti tehničkom pregledu u toku meseca u kome istče rok od 24 meseci od prvog tehničkog pregleda.

-ZA VOZILA KOJA NOSE OPASNE MATERIJE je potrebno sertifikat ADR-a koji ne može biti stariji od jedna (1) godina.

- UKOLIKO SU NEKOLIKO SUVLASNIKA MOTORNIH VOZILA, motorno vozilo se registruje pod imenom jednog suvlasnika izjavom drugih suvlasnika u pismenoj formi overenom od strane nadležnog organa;

-ZAHTEV ZA REGISTRACIJU MOTORNOG VOZILA podnosi se od strane vlasnika vozila ili ovlašćenog lica na osnovu overenog sudskog punomoćja;

-ZA VOZILA JAVNIH PREDUZEĆA je potrebno ovlašćenje od strane javnog preduzeća

-MOTORNA VOZILA U VLASNIŠTVU PRAVNIH I FIZIČKIH LICA registruju se na osnovu  mesta  prebivališta  ili mesta boravka vozita koja su u vlsanistvu pravnog lica registruju se na osnovu uverenja o biznesu.Dokaz o uplati opštinskog takse za motorna vozita.

-Za registraciju vozita po prvi put u Republiku Kosovo potrebno je i uverenje o homogenoliziranje

- VOZILO  –  TRAKTOR, za  koji  stranka  ne poseduje isprave prema tačkama 1, 2 i 3 iz stava  ovog  člana  Administrativnog Upustva, koji su bili primenjivi  na Kosovu pre 10 juna 1999, stranka može da registruje traktor sa izjavom dva svedoka utvrđena od strane suda ili notari.

-ZA MOTORNA VOZILA REGISTROVANA NA KOSOVU PRE 10. JUNA 1999. može se izvršiti preregistracija. Za ovu kategoriju motornih vozila,  pored  dokumentacije  iz  tačke  1

STAVA  2 ČLANA  3,POTREBNA  SU  I  SLEDEĆA DOKUMENTA:

Potrebna dokumentacija za produžetak registracije uključuje:

URV

Potvrdu o tehničkoj ispravnosti;

Polisua osiguranja i dokaz o uplati u banku, za državne institucije i javna preduzeća treba samo ugovor između kompanije institucije (predračun bezbednosti)

Davanje  na  uvid  ličnih  isprava vlasnika

Dokaz o uplati predviđenih taksi.

Zahtev za produžetak registracije može se podneti najviše petdeset (15) dana pre isteka roka važnosti prethodne registracije.

CRV je  dužan  da  vrši  produženje registracije vozila od dana isteka registracije.

Nakon isteka roka od 30 dana od dana isteka registracije vozila, vozilo je pasivan i podleže proceduri odjave,vlasnik vozila je dužan da plati administrativnu taksu svakih trideset (30) dana., kao sto je navedeno u Odluci o Tarifama.

U slučaju kada trideset (30) dana  nakon isteka roka registracije vozila je praznik ili vikend,stranka ne plati dvaput administrativnu taksu na prvi dan rada.

ODJAVA VOZILA

Vlasnik motornog vozila može odjaviti vozilo.

Za odjavu motornog vozila treba:

Podnošenje registarskih tablica

CRV-u;

Zahtev za odjavu motornog vozila;

Prijavljena URV-a.

URV prijavljenog vozila vraća se stranki, i evidentira se datum odjava.

Stranka ima pravo na odjavu u roku od

30 dana nakon isteka roka za produženje. Odjava vozila vrši se na bazi podataka.

Stranka  je  dužna  da  odjavi  vozilo  u sledećim slučajevima:

U slucaju ne produženja registracije, amortizacije,oštećenja, nesreće  i  vozila  van  upotrebe  iz  bilo og razloga, vrši se odjava i vraćanje tablica na zahtev stranke.

Ako  je  vozilo  ukradeno,  treba doneti policijski izveštaj kao dokaz za odjavu.

Nakon isteka registracije u roku od 30 dana, ako se ne registruju vozila ili se ne odjave,  onda  se  registruju  kao  pasivna vozila u bazi podataka registracije vozila.

Nakon isteka roka od trideset ( 30 ) dana vlasnik vozila je dužan da plati administrativnu taksu za svaki trideseto (30 ) dan, kao što je definisano u stavu 4 člana 10 ovog administrativnog uputstva.

GUBITAK ILI KRADJA TABLICE ILI URV-A

U slučaju gubitka ili krađe URV-a ili registarske tablice vlasnik ili korisnik vozila treba a obavesti o istom najbližu policijsku  stanicu.Policija nakon prijavljivanja slučaja, treba da izda dokumenat  o  gubitku  ili krađi  URV-a  u skladu sa tvrdnjama lica koje je prijavilo dati slučaj.

Ovaj dokumenat treba da sadrži dovoljne podatke o vlasniku, vozilu i URV ili tablice.

U slučaju oštećivanja URV-a, ili tablice stranka treba da da na uvid oštećeni URV ili tablice prezentira u CRV i nakon toga uzima novi URV il nove tablice koje ih placa odnosno ostecena URV ili tablice arhiviraju se u CRV;

Promeni  URV-a  ili  tablice vrši  se pismeni zahtev.

REGISTRACIJA VOZILA

U slučaju kada vozilo je odjavljen i traži se od stranke ponovna registracija, potrebni su ovi dokumenti:

Odjavljeno CRA;

Tehnički pregled;

Polisa osiguranja i dokaz o isplati;

Uplata administrativnih taksi, u skladu sa Odlukom o Tarifama;

U  slučaju promene vlasnika zahteva se ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu,akt o  nasleđu, dokumenat kojim  je dobijeno vlasništvo.

Stranka   koja   podnese   dokumenta   u skladu sa stavom 1 ovog člana dobija nove tablice i novi URV a stari URV ostaje u arhivi.

Vozila koja se prodaju na javnoj aukciji a koja su prethodno konfiskovana od strane nadležni organa mogu se ponovo registrovati na osnovu izvršne  sudske odluke, odlukom organa krivičnog gonjenja kao i aktom o kupoprodaji Carinske službe Kosova.U ovim slučajevima, transakcije promene vlasništva snosi kupac –pobednik na  aukciji  koji  je  prethodno  trebalo  da ispuni obaveze u skladu sa stavom 1 ovog člana.

Vozila državnih institucija koja se prodaju na javnom licitaciju ugovorena samo od odgovarajućih institucija, izvođač može da prenese i kod treće strane sa određenom ugovorom.

Za vozila koja su odjavljena i za koja treba da se izvrši prenos vlasništva, čak i ukoliko kupac pripada drugoj opštini, pre svega treba da se ponovo registruje u postojećem CRV-u na osnovu mestu prebivališta ili boravka građanina.

Odjavljeno vozilo može se ponovo registrovati uključujući mesenčne određene taske kao i takse za ponovnu registraciju.

Motorna vozila koja su iz bilo kog razloga registrovana na neregularan način podležu procesu legalizacije,po okončanju administrativnih i pravnih postupaka.

PROBNE TABLICE

Davanje probnih tablica ne podrazumeva registraciju  vozila. Međutim, davanje probnih tablica predstavlja mogućnost za uključivanje u drumski saobraćaj u periodu utvrđenom  u   skladu   sa   ovim   članom. Probne tablice mogu se izdati za motorna i priključna vozila. Prilikom izdavanja probnih tablica stranku se uzdaje Potvrda od DRVVD.

Probne tablice za vozila trebaju da imaku dimenzije 340 x 200 mm

Probne tablice izdaje se od strane CRV- a, na zahtev vlasnika vozila, u sledećim slučajevima: Za nova vozita;

Za korišćena i popravljena vozila kojima se vrši probna vožnja za testiranje vozila i njihovog stanja;

Vozila koja se krecu sediste proizvodjaca do sediste  preduzeća koje ih prodaje;

Za vozila koja se krecu na sajmovima, u auto salonima sa ciljem prodaje.;

Vozila koja se krecu do tehnickog pregleda  kojima je istekao registracija.

Sledeća  dokumenta  zahtevaju  se  za izdavanje probnih tablica:

Dokaz o vlasništvu;

Zahtev za dozvoljavanje probnih tablica;

Dokaz o uplati administrativnih taksi;

Uplata za probne tablice;

Dokaz o plaćanju osiguranja trećih strana.

Prilikom davanja probnih tablica, vlasniku se izdaje i potvrda o upotrebi tablica koja sadrži:

Ime i prezime vlasnika motornog vozita;

Svrhu upotrebe motornog vozita;

Vrstu motornog vozila, marku, tip, identifikacijski broj vozila, boju i rok upotrebe probnih tablica.

Probne  tablice  izdaje  se  na  rok  od najviše  15  dana  za ocarinjena  motorna vozila.

Probne registarske tablice mogu se izdati na  zahtev  stranke  u  najbližem CRV-a  sa graničnim prelazom za ulazak motornog vozila.

PROMENA VLASNIKA VOZILA

U slučaju promene vlasnika, od novog vlasnika zahtevaju se sledeća dokumenta:

Zahtev za promenu vlasnika;

Ugovor o kupoprodaji ili drugi dokumenat overen od strane Suda ili kompanija  sa  dozvolom  ili  od  notara koji svedoči o dobijanju vlasništva u skladu sa zakonom;

URV, prethodnog vlasnika;

Polisa osiguranja u ime novog vlasnika sa dokazom o izvršenoj uplati;

Potvrda o potvrđivanju tehničke ispravnosti u ime novog vlasnika, ukoliko dozvola za motorno vozilo nije produžena;

Dokumenat za ličnu identifikaciju prodavaca i kupaca, dok u slučaju kada se ugovor o kupoprodaji potvrdi od strane suda ili notara dokumenta o identifikaciji nisu neophodna.

ZATAMNJENIH STAKLA

Pravo na zatamljena stakla mogu da uživaju svi građani samo na one vozila koja su kao takve proizvedene od strane proizvođača motornih vozila.

Posedovanja zatamnjenih stakala nakon konstatacije tehničkog stanja vrši evidentira se u URV, u rubriku napomene.

Stavlanje nalepnicama na stalla na kolima je zabranjeno osim u slučajevima kada je određeno odlukom ministra

CRV vodi evidenciju o registraciji motornih vozila u odnosnoj arhivi kao i u elektronskom programu baze podataka o registraciji motornih vozila.

Arhiva motornih vozila sastavljena je od dosijea motornih vozila koji se vode i uređuju prema broju tablica koje pripadaju licu koje registruje motorno vozilo. Evidencija o registraciji motornih vozila čuva se u arhivama CRV,  do 30 godina. S druge strane produžetak registracije motornih vozila čuva se na period do 3 godine.

Evidentiranje podataka o registraciji motornih vozila u elektronskom programu vrši se na osnovu zahteva za registraciju motornog vozila podnetog CRV-u. DRVVD vodi evidenciju o elektronskim podacima ili sistem Online o registraciji motornih vozila iz svih OCRV-a.

VRSTE TABLICA

Za sve vrste vozila sa prikolicama  i za motorbiciklu izdaje se samo jedna regjistarska tablica i URV.

Horizontalne tablice vozila treba da budu bele retro-refleksione boje,  brojevi i  slova crne boje a ram crne boje   u širini od 4 mm.Na svim horizontalnim tablicama na prvoj vertikalnoj strani kaja je plave boje postavlja se kod Republike Kosova, RKS u boji zlata. Na drugom delu tablice   beleži se cifra odgovarajuće regije koje imaju sledeći značaj:

01-za region Prištine

02-za region Mitrovice

03-za region Peći

04-za region Prizrena

05-za region Uroševca

06-za region Gnjilana

Abonohu per Newsletter

Male
Fmale

Moti

º Prishtinë
º Pejë
º Prizren
º Gjilan
º Mitrovicë
º Ferizaj
º Tiranë
º Shkup
Kontakt

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org