Organizovanje ispita za vozačku dozvolu na Kosovu počelo je u leto 2002. godine. Ispit za vozačku dozvolu odvija se u sedam regionalnih jedinica na Kosovu, poznate kao jedinice vozačke dozvole u okviru Ministarstva za infrastrukturu. Ove jedinice se nalaze u Prištini, Mitrovici, Peći, Đakovici, Prizrenu, Uroševcu i Gnjilanu.

DOKUMENTI I PROCEDURA ZA IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE REPUBLIKE KOSOVA PO PRVI PUT I DODAVANJA KATEGORIJE.

Na osnovu Administrativnog Uputstva br. 23/2008-MUP

Zahtev za dobijanje vozačke dozvole po prvi put ili dodavanja kategorija vrši se u

regionalnim jedinicama Ministarstva za Infrastrukturu

U ovim slučajevima potrebna su sledeća dokumenta:

-Sertifikat o polaganju ispita

– Kopija lične karte ili pasoša Republike Kosovo sa važećim rokom;

– Potvrda od Suda za prekršaje da ta osoba nije pod istragom

– Kopija vozačke dozvole ako ima dodavanje kategorija

– Uplatnica od 20 evra

– Dokaz u slučaju promene ličnih podataka

– Zdravstveno uverenje

Podaci u vozačkoj dozvoli treba da budu isti kao oni iz lične karte

-Prezime

-Ime

– Datum i mesto rođenja

– Lični broj

-Fotografija

Ako ovi podaci nisu isti kao u ličnoj karti, građanin je obavezan da promeni vozačku

dozvolu u skladu sa podacima iz lične karte

Za dobijanje vozačke dozvole Republike Kosovo potrebni su ovi dokumenti

za promenu, ispravljanje, izgubljenu i produženje.

Prema administrativnom uputstvu Br. 22/2008-MUP

ZA PROMENU VOZAČKE DOZVOLE UNMIK-A SA VOZAČKOM DOZVOLOM REPUBLIKE KOSOVO.

– Kopija vozačke dozvole UNMIK-a

– Kopija lične karte ili kopija pasoša Republike Kosovo sa važećim rokom

– Zdravstvena potvrda za stručne kategorije (A1. A. C1. C1E. C. CE. D1. D1E. D. DE)

A za građane starije od 65 godina takođe i za kategoriju (B, BE)

– Potvrda od suda za prekršaje da građanin nije pod sudskim postupkom

(Ovaj dokument može se tražiti u slučaju da je stranka izgubila vozačku dozvolu UNMIK-a).

– Izveštaj policije koji nije stariji od 6 meseci.

– Uplatnicu od 15 evra.

Za promenu vozačke dozvole bivše FRJ unutar Kosova sa vozačkom dozvolom Republike Kosovo.

– Overena kopija vozačke dozvole bivše FRJ

– Kopija lične karte ili kopija pasoša Republike Kosovo sa važećim rokom

– Zdravstvena potvrda za profesionalne kategorije. (A1. A. C1. C1E. C. CE. D1. D1E . D. DE)

ZA GRAĐANE STARIJE OD 65 GODINA TAKOĐE I ZA KATEGORIJU (B,BE)

– Dosije i kopirani karton od opštinske arhive za vozačke dozvole iz bivše FRJ

potpisano i overeno od službenika KIVD

– Uplatnica od 15 evra

ZA ISPRAVLJANJE GREŠKE NA VOZAČKOJ DOZVOLI REPUBLIKE KOSOVO.

– Kopija lične karte ili kopija pasoša Republike Kosovo sa važećim rokom

– Kopija vozačke dozvole Republike Kosovo sa greškama

– Kopija potvrde od nadležnog organa, u zavisnosti od vrste greške

– Uplatnica od 15 evra

(Izmena vozačke dozvole može se tražiti od osoba koje su promenile lične podatke,

imena ili prezimena na osnovu kopije lične karte Republike Kosovo i dokumenata

ovlašćenog organa o toj promeni).

ZA DOBIJANJE VOZAČKE DOZVOLE REPUBLIKE KOSOVO U SLUČAJU DA JE IZGUBLJENA, UKRADENA ILI OŠTEĆENA.

– Potvrda od opštinskog suda za prekršaje da se nijedan postupak ne vodi protiv

građanina koji je izgubio vozačku dozvolu,

– Policijski izveštaj o izgubljenoj vozačkoj dozvoli koji ne može biti stariji od 6 meseci,

– Kopija lične karte ili pasoša Republike Kosovo sa važećim rokom,

– Kopija vozačke dozvole Republike Kosovo u slučaju oštećenja,

– Kopija potvrde nadležnog organa, u zavisnosti od vrste greške,

– Uplatnica od 15 evra.

ZA PRODUŽENJE VOZAČKE DOZVOLE REPUBLIKE KOSOVO.

– Zahtev koji se popunjava u Kancelariji za Distribuciju vozačkih dozvola,

– Kopija vozačke dozvole Republike Kosovo,

– Kopija lične karte Republike Kosovo ili pasoša Republike Kosovo sa važećim rokom,

– Zdravstvena potvrda za stručne kategorije. ( A1. A. C1. C. CE. D1. D. DE), i za sve

kandidate koji su stariji od 65 godina takođe i za kategoriju B,BE,

– Potvrda od opštinskog suda za prekršaje da se nijedan postupak ne vodi protiv građanina, (ovaj dokumenat se traži u slučaju da je stranka izgubila vozačku dozvolu Republike Kosovo tri meseca pre isteka važnosti vozačke dozvole),

– Policijski izveštaj o izgubljenoj vozačkoj dozvoli koji ne može biti stariji od 6 meseci,

(ovaj dokument se traži u slučaju da je stranka izgubila vozačku dozvolu UNMIK-a)

– Uplatnica od 15 evra,

Prosečno za godinu dana na Kosovu dobija vozačke dozvole oko 25000 ljudi.

Vozačka dozvola se izdaje i produžava važećim rokom od 5 godina, a licima starijim preko 65 godina svake dve godine, na osnovu lekarskog uverenja produžava se vozačka dozvola

(naglašeno na službenoj veb-stranici Ministarstva unutrašnjih poslova www.mpb-ks.net).

Abonohu për më të rejat nga ne!
-
Subscribe for our latest news!