Granično osiguranje

Departman graničnog osiguranja auto-odgovornosti

Kosovo, aktuelno nije deo sistema Zelenog kartona, obzirom da ćlan 4.2. Ustava Saveta biroa istiće da biro koji namerava članstvo u Savetu biroa, mora biti biro zemlje koja je međunarodno priznata i učlanjena u Organizaciju ujedinjenih naroda.

Motorizovani građani Kosova koji žele da prelaze granice Kosova kao i strani motorizovani posetioci koji žele da ulaze na Kosovu, moraju se snabdevati pogranićnim osiguranjem.

Ovo je zvanićno objašnjenje od Saveta biroa zelenog kartona u vezi slućaja Kosova. Ovo objašnjenje može se naći na web-str. ovog Saveta: www.cobx.org. odnosno u ovom linku.

Departman pogranićnog osiguranja auto odgovornosti DSKA je sastavni deo organizacione strukture Kosovskog biroa osiguranja (KBO). Ovaj departman bavi se prodajom  pogranićnih polisa  auto odgovornosti  (TPL).  Ove polise se izdaju za sva vozila sa stranom registracije u toku ulaska i boravka na Kosovu.

Tarife pogranićnog osiguranja auto odgovornosti su jedinstvene i primene se  prema  vrsti vozila. Od  26.12 2011. god KBO primenjuje  posebne tarife   pogranićnog osiguranja sa Republikom Srbijom. Isto tako od  01.07.2012.god. KBO  primenjuje posebne tarife pogranićnog osiguranja sa Republikom Crnom Gorom.

Departman pogranićnog osiguranja auto odgovornosti ima svoje prodajne taćke u svim pogranićnim ulazima (pogranićnim taćkama) Kosova, gde se prodaje ova vrsta osiguranja.  Isto tako prodaja police osiguranja  se vrši i u Prištini u centralnim kancelarijama KBO-a.

Postoje  ukupno 13 taćaka  prodaje pogranićnih polica:

Prodajna taćka u  Prištini – Centralne kancelarije  KBO-a

Prodajna taćka u  Podujevu - Merdare

Prodajna taćka u  Mitrovici

Prodajna taćka u  Globoćici

Prodajna taćka u  Hani i Elezit

Prodajna taćka u  Prizren – Vrmica

Prodajna taćka u  Peć - Kula

Prodajna taćka u  Djakovice  - Qafë Morinë i Qafë Prush

Prodajna taćka u  Kamenica - Bela zemlja

Prodajna taćka u  Gnjilane - Mućibaba

Prodajna taćka u  Mutivode

Prodajna taćka u  Leposavić - Jarinje*

Prodajna taćka u  Zubinom Potoku - Brnjak*

O pogranićnoj polici osiguranja  od auto-odgovornosti

1. Šta je pogranićno osiguranje od auto odgovornosti?

Pogranićno osiguranje od auto odgovornosti je osiguranje koje obavezno zakonom za sva motorna vozila strane registracije koja ulaze na teritoriji Republike Kosova. Razlozi ovog pogranićnog osiguranja su u tome da Republika Kosova nije ćlan Saveta biroa zelenog kartona, i kao sled, nijedan zeleni karton bilo koje zemlje u  svetu nije važeći za Republiku Kosova, izuzev Republike Albanije i Makedonije, zemlje sa kojima je Kosovo potpisalo memorandum za uzajamno priznavanje osiguranja .

2. Šta pokrije pogranićno osiguranje?

Pogranićno osiguranje pokrije svu štetu trećim strankama, nastale od vlasnika motornih vozila strane registracije koje imaju važeće pogranićno osiguranje. Ovo osiguranje ne pokrije nastalu štetu na vozilu  uzroćnika štete, štete nastale od nepoznatih lica (NN ili sudari i be?i), nastala šteta od prirodnih nepogoda kao i uzrokovana šteta od samog  vlasnika  ovog osiguranja, od samo – prevrtanja ,  od stoke na putu itd.

3. Gde se treba javiti vlasnik validnog pogranićnog osiguranja u slućaju saobraćanog udesa?

U slućaju udesa gde vlasnik pogranićnog osiguranja nije uzroćnik (krivac), vlasnik pogranićnog osiguranja prvo mora da obavesti Saobraćajnu policiju i po tom da svoj zahtev za kompenzaciju nastale štete  uputi kompaniji osiguranja gde osiguran, a to može biti bilo koja licencovana kompanija osiguranja za operisanje na tržištu osiguranja u Republici Kosovu.

4. Ko će nadoknaditi štetu vlasniku pogranićne police osiguranja, ako krivac nema osiguranje?

U slućaju kada lice, koje je uzrokovalo štetu,  nema validno osiguranje prema trećim strankama, nastalu štetu pokrije Fond kompenzacije prema zakonskim odredbama. U tim slućajevima  oštećena stranka, odnosno vlasnik validnog pogranićnog osiguranja mora se prijaviti  pri Birou Kosova za osiguranja  da se vrši fotografisanje oštećenog motornog vozila kao i  da bi popunio zahtev za nadoknadu štete.

5. Ko će nadoknaditi štetu vlasniku pogranićne police osiguranja ako i krivac raspolaže sa validnim pogranićnim osiguranjem?

I u tim slućajevima, štetu će pokriti Fond kompenzacije prema zakonskim odredbama. Oštećena stranka, odnosno vlasnik validnog pogranićnog osiguranja, mora se javiti  pri Birou Kosova za osiguranja  da se vrši fotografisanje oštećenog motornog vozila kao i  da bi popunio zahtev za nadoknadu štete.

6. Do koje vrednosti će biti kompenzirana treća oštećena stanka u saobraćajnom udesu ako krivac raspolaže validno pogranićno osiguranje.

Vrednost osiguranja za slućaju štete je odrećena zakonskim odredbama primenljivih u Republici Kosovu.  U skladu sa ovim zakonskim odredbama svaka kompanija osiguranja i Biro Kosova za osiguranje nadoknadi će treću stranku ako je uzrokovana šteta odgovornost – obaveza nekog od gore navedenih entiteta.

*Ove dve prodajne taćke trenutno su van funkcije.

Abonohu per Newsletter

Male
Fmale

Moti

º Prishtinë
º Pejë
º Prizren
º Gjilan
º Mitrovicë
º Ferizaj
º Tiranë
º Shkup
Kontakt

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org